Prague Segway Tours

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY: 

Stanovené společností Since 2012 s.r.o. s.r.o, IČ: 29055148, se sídlem Dopraváků 749/3, Praha 8 — Dolní Chabry, PSČ 184 00, upravující níže jednotlivé práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluv uzavíraných za účelem dočasného užívání individuálně určené nezuživatelné movité věci za úplatu. 

Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pronajímatelem se rozumí Since 2012 s.r.o., IČ: 29055148, se sídlem Dopraváků 749/3, Praha 8 — Dolní Chabry, PSČ 184 00.

1.2 Nájemcem se rozumí subjekt, zejména fyzická nebo právnická osoba, uvedený v Nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

1.3  Smluvní strany se rozumí Pronajímatel a Nájemce.

1.4  Smlouvou se rozumí Nájemní smlouva uzavřená mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

1.5 Předmětem nájmu se rozumí individuálně určená nezuživatelná movitá věc, která je specifikována ve Smlouvě.

1.6 VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které upravují práva a povinnosti stran Smlouvy v případě, že tyto práva a povinnosti nejsou specifikovány ve Smlouvě samotné.

Čl. 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY 

2.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a její účinnost začíná dnem uvedeným ve Smlouvě. Smlouva zaniká uplynutím sjednané doby. Pronajímatel přenechá Nájemci Předmět nájmu ve stavu způsobilém k dočasnému užívání. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli za Předmět nájmu nájemné.

2.2 Nájemce uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se s těmito VOP plně seznámil a s jejich obsahem souhlasí, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, a to podpisem těchto VOP. Smlouva může obsahovat Přílohu č. 1 v podobě Ceníku náhradních dílů.

2.3 Nájemce je povinen před uzavřením Smlouvy písemně podepsat „Prohlášení Nájemce o pravidlech užívání Předmětu nájmu“.

Čl. 3 OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI 

3.1 Pronajímatel se zavazuje Nájemci předat Předmět nájmu tak, aby ho mohl Nájemce užívat k ujednanému, či obvyklému účelu. Pronajímatel je povinen zajistit Nájemci nerušené užívání Předmětu nájmu po dobu trvání nájmu.

3.2 Pronajímatel je povinen udržovat Předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit užívání, pro který byl Nájemci pronajat.

3.3 Pronajímatel je odpovědný za to, že Předmět nájmu bude v době jejího předání Nájemci odpovídat příslušným obecně platným právním, technickým, bezpečnostním, hygienickým a podobným předpisům, jakož i předpisům o ochraně životního prostředí (dále v textu pouze jako „právní předpisy“).

3.4 Pronajímatel prohlašuje, že při výrobě Předmětu nájmu byly použity takové materiály, které nejsou v rozporu s relevantními normami, či platnými právními předpisy.

3.5 Pronajímatel před předáním Předmětu nájmu poučí Nájemce, jak Předmět nájmu užívat, nejedná-li se o pravidla obecně známá, anebo neplyne-li z okolností, že toho není zapotřebí. Neučiní-li to, nahradí Nájemci škodu z toho vzniklou.

3.6 Pronajímatel odevzdá Nájemci Předmět nájmu se vším, co je třeba k řádnému užívání Předmětu nájmu.

3.7 Nájemce je povinen poskytovat Pronajímateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné poskytování plnění dle Smlouvy.

3.8 Předmět nájmu může užívat pouze Nájemce. V případě poškození Předmětu nájmu osobou, které Nájemce Předmět nájmu svěřil, nese odpovědnost sám Nájemce a zavazuje se uhradit Pronajímateli veškeré nutné náklady týkající se opravy Předmětu nájmu.

3.9 Nájemce není oprávněn poskytnout třetí osobě právo užívání k Předmětu nájmu (dále je „podnájem“).

3.10 Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu pouze k účelu, ke kterému je určen a to obvyklým způsobem a zacházet s ním šetrně, aby na Předmětu nájmu nedošlo ke škodě, nebo k nadměrnému opotřebení. Nájemce je povinen po celou dobu trvání Smlouvy dodržovat pokynů a rad Pronajímatele.

Čl. 4 DOBA A MÍSTO REALIZACE PŘEDMĚTU NÁJMU 

4.1 Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Předmět nájmu po uplynutí sjednané doby.

4.2 Místem předání a odevzdání Předmětu nájmu je sídlo/provozovna Pronajímatele, není-li Smlouvou ujednáno jinak.

4.3 Nájemce je povinen dostavit se na místo předání Předmětu nájmu minimálně 15 minut před plánovávám předáním Předmětu nájmu.

Čl. 5 NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Nájemné za Předmět nájmu je stanoveno Smlouvou, a to podle typu individuálně určené nezuživatelná movité věci.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že

a) Nájemce složí před uzavřením Smlouvy Pronajímateli v hotovosti vratnou peněžitou zálohu ve výši 50% nájemného za Předmět nájmu, zbývají část nájemného za Předmět nájmu (50%) bude Nájemcem uhrazena bezprostředně po odevzdání Předmětu nájmu zpět Pronajímateli, nebo

b) Nájemce uhradí před uzavřením Smlouvy bezhotovostně na číslo účtu Pronajímatele plnou cenu nájemného za Předmět nájmu.

5.3 Pronajímatel je oprávněn vůči složené vratné peněžité záloze dle čl.

5.2 písm. a) VOP jednostranně započíst veškeré své peněžité pohledávky za Nájemcem vyplývající z uzavřené Smlouvy. Nájemce uzavřením Smlouvy souhlasí s účtováním smluvních pokut, náhrady jakékoliv škody na Předmětu nájmu, spoluúčasti za poškození Předmětu nájmu, anebo jakýchkoliv dalších sankcí, či poplatků spojených s užíváním Předmětu nájmu Nájemcem.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že vratná peněžitá záloha dle čl. 5.2 písm. a) VOP propadá ve prospěch Pronajímatele, pokud si Nájemce nepřevezeme od Pronajímatele Předmět nájmu ve sjednaný čas, nebo pokud Nájemce Pronajímateli s dostatečným časovým předstihem nesdělí, že si Předmět nájmu nemůže od něho převzít.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že nájemné za Předmět nájmu dle čl. 5.2 písm. b) VOP propadá ve prospěch Pronajímatele, pokud si Nájemce nepřevezeme od Pronajímatele Předmět nájmu ve sjednaný čas, nebo pokud Nájemce Pronajímateli s dostatečným časovým předstihem nesdělí, že si Předmět nájmu nemůže od něho převzít.

Čl. 6 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1 Pronajímatel odpovídá za vady, které má Předmět nájmu v době uzavření Smlouvy oběma stranami.

6.2 Pronajímatel je odpovědný za to, že po celou dobu trvání Smlouvy bude mít Předmět nájmu vlastnosti sjednané ve Smlouvě, vlastnosti požadované právními předpisy, anebo vlastnosti obvyklé s ohledem na účel užívání, anebo vlastnosti Pronajímatelem vytýčené.

6.3 V případě, že má Předmět nájmu vady dle čl. 6.2 VOP, je Nájemce oprávněn:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního Předmětu nájmu, b) požadovat přiměřenou slevu z nájemného u Předmětu nájmu, nebo c) odstoupit od Smlouvy.

6.4 Volba mezi nároky uvedenými v čl. 6.4 VOP za jakýchkoli okolností náleží Nájemci, je však povinen ji oznámit bez zbytečného odkladu Pronajímateli. V případě, že Nájemce neoznámí bez zbytečného odkladu volbu svého nároku dle čl. 6.4 VOP, vybere způsob odstranění vady Pronajímatel.

6.5 Pronajímatel neodpovídá za vady Předmětu nájmu vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným použitím a zacházením s Předmětem nájmu Nájemcem, nebo užíváním Předmětu nájmu Nájemcem k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Čl. 7 SMLUVNÍ SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

7.1 Ocitne-li se některá ze smluvních stran Smlouvy v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle Smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úrok z prodlení způsobem a ve výši dle platných právních předpisů.

7.2 Na jakoukoli smluvní pokutu je Pronajímatel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu. Jakákoli smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé smluvní straně Smlouvy.

7.3 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své původní smluvní závazky.

7.4 Povinnost platit smluvní pokuty se nedotýká případné povinnosti zaplatit náhradu škody v celém jejím rozsahu. Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčena.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

7.5 Pokud je Předmět nájmu při vrácení Pronajímateli poškozen, zavazují se smluvní strany sepsat „Protokol o vrácení Předmětu nájmu“, ve kterém se stanoví rozsah poškození Předmětu nájmu. Po sepsání „Protokolu o vrácení Předmětu nájmu“ je Pronajímatel oprávněn

požadovat po Nájemci, aby složil peněžitou částku odpovídající částce stanovené v příloze č. 1 Smlouvy (Ceník náhradních dílů), kterou je Pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené Nájemcem na Předmětu nájmu.

7.6 Jestliže Nájemce v průběhu plnění Smlouvy užívá Předmět nájmu k jiným účelům, než ke kterým je Předmět nájmu určen, je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového porušení.

7.7 Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku Nájemce, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním Předmětu nájmu Nájemcem

Čl. 8 VYŠŠÍ MOC 

8.1 Brání-li jedné ze smluvních stran Smlouvy v plnění jejích závazků zásah vyšší moci, není tato smluvní strana v prodlení, avšak pouze
v rozsahu a po dobu, v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem vyšší moci způsobena.

8.2 Vyšší mocí se pro účely VOP rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli příslušné smluvní strany Smlouvy, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle Smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, výbuch, teroristický útok apod.).

8.3 Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana Smlouvy povinna neprodleně prokazatelně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci a doložit tyto skutečnosti relevantním dokladem.

Čl. 9 ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, z důvodů vymezených těmito VOP, nebo z důvodů samotnou Smlouvou.

9.2 V případě, že Nájemce odstoupí od Smlouvy ve lhůtě kratší než je lhůta obsažená v čl. 4.3 VOP, je Pronajímatel oprávněn si ponechat 50% částky z ceny Předmětu nájmu dle čl. 5.2 písm. b) VOP.

9.3 Nájemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se Pronajímatel se ocitne v úpadku, nebo v likvidaci, nebo na jeho majetek bude nařízena exekuce.

9.4 Pokud Nájemce nesplní termín odevzdání Předmětu nájmu ujednaný ve Smlouvě ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je Pronajímatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9.5 Zjistí-li Pronajímatel, že Nájemce v průběhu plnění Smlouvy užívá Předmět nájmu k jiným účelům, než ke kterým je Předmět nájmu určen, Nájemce nedbá rad a pokynů Pronajímatele, nebo zřídí-li Nájemce ve prospěch třetí osoby k Předmětu nájmu podnájem, je Pronajímatel oprávněn dožadovat se toho, aby Nájemce od tohoto jednání upustil. Jestliže tak Nájemce bezodkladně neučiní, jedná se o podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Pronajímatele k odstoupení od Smlouvy a právu požadovat po Nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč.

9.6 V případě odstoupení od Smlouvy, jsou smluvní strany povinny přistoupit k vypořádání vzájemných práv a povinností. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Odstoupením se Smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vzájemně dosud přijaté plnění.

Čl. 10 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

10.1 Ochrana osobních údajů Nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, název Nájemce a jeho identifikačních údajů. (dále jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.3 Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Nájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama

o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

10.4 Zpracováním osobních údajů Nájemce může Pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje Nájemce nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

10.5 Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Nájemce může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.

Čl. 11 ŘEŠENÍ SPORŮ 

11.1 Smluvní strany souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním jako základním způsobem řešení sporů.

Čl. 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Nájemce prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s textem tohoto dokumentu, včetně všech příloh, a získal veškeré nutné informace ohledně rizik, nenadálých událostí a všech dalších okolností týkajících se Předmětu nájmu.

12.2 V případě, že VOP nebo text Smlouvy odkazuje na jakýkoli právní předpis nebo normu, rozumí se jimi právní předpis ve znění platném v době uzavření Smlouvy. V případě, že takový právní předpis není z jakéhokoli důvodu možno použít, jsou smluvní strany povinny namísto něj použít právní normu svou povahou právnímu předpisu nejbližší.

12.3 Ustanovení VOP nabývají vůči smluvním stranám Smlouvy účinnosti dnem účinnosti Smlouvy, jejíž jsou součástí.

12.4 Ustanovení VOP jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není Smlouvou výslovně stanoveno jinak.

12.5 Smlouva se řídí platným a účinným právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem. Pokud není ve Smlouvě, nebo těchto VOP stanoveno jinak, platí úprava obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.6 Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze způsobem jakým byla uzavřena.

12.7 Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1 2019, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Pronajímatele, nebo elektronicky na internetových adresách www.prague-segway-tours.com a www.prague-scooter-tours.com.

Open chat
1
Hello 👏🏻
Can i help you?
Kann ich Ihnen helfen?
Puis-je vous aider?
¿Puedo ayudarte?